നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഫാമിലി സർക്കിൾ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻറെ സ്നേഹ ദർശനത്തിൽ  ഊന്നിയ ജീവിതം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ്  ഇതിൻറെ ലക്‌ഷ്യം.
Welcome to the Nadamel Church Management Committee - A Sample Page allows each Committee to have their own page where they can share the ideas and activities.
Welcome to the Youth Association - A Sample Ministry Page of Nadamel Church allows each ministry to have their own page where the Association can share the ideas and activities.
Welcome to the Nadamel Church Management Committee - A Sample Page allows each Committee to have their own page where they can share the ideas and activities.
Welcome to the Nadamel Church Elders Forum - A Sample Page allows Elders Forum to have their own page where they can share the ideas and activities. -
the most powerfull spiritual wing of the church